BUFFER

BUFFER: Fylkesmannen er skeptisk til barnehage ved siden av miljøstasjonen, men kommunen mener dette går bra og legger opp til høye gjerder og en buffer med beplantning.

Barnehageplan på høring

Enstemmig og uten debatt vedtok planutvalget i Lillesand å sende forslag til detaljregulering for ny barnehage i Høvåg ut til høring.

Mest lest på lp.no denne uka

Fylkesmannen har i høringsrunden vært kritisk til å plassere barnehagen rett ved siden av miljøstasjonen, men kommunen konkluderer med at dette er avklart i overordnet reguleringsplan og står fast ved at dette er en akseptabel løsning. Det vises i den forbindelse at det i tilstøtende reguleringsplan er satt krav til opparbeidelse av et to meter høyt gjerde rundt miljøstasjonen og at det også foreslås et vegetasjonsbelte mellom de to formålene. Planavdelingen i kommunen mener da at formålene kan være forenlig med hverandre, noe politikerne sluttet seg enstemmig til.

I forhold til oppstartsmeldingen er reguleringsområdet begrenset noe, og kommunen har skaffet seg arealer utenfor selve barnehagetomta til parkering. Dette er også i tråd med krav fra fylkesmannen om å redegjøre nærmere for forholdene omkring henting/bringing av barn og parkering i området.
I planutredningen forsikres det at kommunen vil følge sjekklistene for å påse at hensynet til barn og unges interesser i planleggingen blir ivaretatt.

Flere høringsinstanser har også vært opptatt av fremtiden til Ungdomshuset «Framsyn». Denne er i planen foreslått bevart og det vil bli søkt ekstraordinær bevilgning til oppussing for å ivareta dette av kulturhistoriske interesser. Arealet i ungdomshuset er ikke tenkt å inngå i barnehagens areal men er tenkt driftet av barnehagen.

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av