BLIR UTFORDRET

BLIR UTFORDRET: Lillesands-Postens redaktør ber Siv Jensen sørge for at hennes partifeller i Aust-Agder representerer folkeavstemningen i Lillesand, Birkenes og Iveland om overgang til Vest-Agder. Her Frp-lederen fotografert under bedriftsbesøk i Birkenes i mai.

Ber Siv Jensen gripe inn

Lillesands-Postens redaktør ber Siv Jensen tale sine partifeller i Aust-Agder til rette.

Mest lest på lp.no denne uka

Brevet fra redaktør Thor Børresen er publisert på lederplass i dagens avis.

– Bakgrunnen for brevet er at Fremskrittspartiet i innstillingen til fylkestinget går sammen med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å avvise søknaden fra Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes om overgang til Vest-Agder, sier Børresen.

– Veldig mange i vår del av fylket er skuffet over at ikke en eneste fylkespolitiker helhjertet forsvarer det standpunktet som tre av fire velgere i vår kommune ga uttrykk for i fjorårets folkeavstemning. Heller ikke i de andre partiene. Fremskrittspartiet er i en særstilling siden partiet ynder å fremstille seg selv som folkeavstemningspartiet fremfor noen, sier redaktøren og viser til at partiets fylkestingsrepresentant Odd Gunnar Tveit i fjor høst lovet å følge resultatet av folkeavstemningen. Det samme sa nestleder Per Arne Olsen, som satte stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen på plass da hun antydet at hun kunne tenke seg å gå imot folkeviljen i vestfylket. Godskesen gikk da også ut og lovet på partiets vegne at flertallet i den lokale folkeavstemningen skulle respekteres.

– Da går det bare ikke an å snu helt rundt, spesielt ikke når resultatet var så klart for en overgang som det var og analyserapporten fra NIVI slår fast at Aust-Agders eksistens ikke er truet selv om grensekommuner får bytte, sier Børresen, som mener denne saken går rett i kjernen av Frps politikk og at partiledelsen derfor bør gripe inn.

– Etter min mening har ikke Fremskrittspartiet råd til å la enkeltpolitikere ødelegge partiets troverdighet i en sak som for partiet har vært en fanesak gjennom flere år. Det vil dessuten lyde temmelig hult når partiet kritiserer andre for løftebrudd hvis man selv har levert tidenes velgerbedrag, sier Børresen, som tidligere har sagt at fylkesflertallets overkjøring av lokalsamfunnet minner om kolonisme.

– Hadde den holdningen vært rådende på internasjonalt nivå så hadde Kosovo aldri kunnet løsrive seg, og Russland hadde på grunn av sin størrelse kunnet nekte de baltiske landene og øvrige sovjetrepublikker sin frihet, og for egen del så måtte vi ha akseptert at et flertall i Sverige hadde nektet oss å forlate unionen, argumenterer Børresen.

Dette er brevet som Lillesands-Postens redaktør har sendt til partileder Siv Jensen:
«Jeg skriver til deg som Frp-leder i forbindelse med at Fylkestinget i Aust-Agder skal behandle en søknad fra fire kommuner om å skifte fylkestilhørighet.

Til min store forferdelse oppdager jeg at dine partifeller ikke vil respektere den folkeavstemningen vi i våre kommuner (Lillesand og Birkenes) hadde i fjor høst. Et massivt flertall stemte for en overgang til Vest-Agder.

Det er mange grunner til at vi ønsker en overgang. Flere praktiske forhold gjør dette mest hensiktsmessig; samarbeidet i kommunene i Kristiansandsregionen fungerer godt, men hemmes av fylkesgrensen som går tvers igjennom Sørlandsparken og Sørlandets Travpark. Det er upraktisk når alt av planer må til høring hos to fylkeskommuner og to fylkesmenn. Også i forhold til busstilbud og videregående skoler hadde det vært en praktisk fordel for oss med en forskyvning av fylkesgrensen.

Det er også politiske og følelsesmessige grunner til at vi sterkt ønsker en overgang. Vi føler oss nærmere tilknyttet Kristiansand-regionen, og føler oss også dårlig behandlet av eget fylke. Det siste eksempelet er at flertallet i fylket har påtvunget oss en bom mellom Lillesand og Kristiansand. Den kommer i tillegg til bomringen rundt Kristiansand hvor samferdselsministeren nå tvinger igjennom rushtidsavgift. Finnes det andre steder i landet hvor det er to bommer mellom to byer hvor det er under tre mil imellom?

Et uavhengig analysefirma (NIVI) har vurdert konsekvensene av et fylkesbytte. Den konkluderer med at et bytte vil ha klare fordeler for oss grensekommuner, samtidig som Aust-Agder fortsatt kan bestå som eget fylke, dog med noen smådriftsulemper. På denne bakgrunn er det uforståelig for oss at representanter fra ditt parti vil overprøve en folkeavstemning hvor tre av fire innbyggere har stemt for en overgang. Spesielt uforståelig er dette siden din nestleder i fjorårets valgkamp satte Ingebjørg Godskesen på plass og lovet oss at Fremskrittspartiet selvfølgelig ville følge resultatet av folkeavstemningen.

Spørsmålene mine på vegne av flertallet av innbyggerne i Lillesand og Birkenes er derfor om løftene i valgkampen er til å stole på eller om Fremskrittspartiets folkevalgte står fritt til å ignorere resultatene i folkeavstemninger? Av hensyn til innbyggerne i våre kommuner, lokaldemokratiet og Fremskrittspartiets troverdighet ber vi deg gå inn i saken, ikke minst siden dette er et spørsmål som går direkte i kjernen av partiprogrammet og partiledelsen selv tok tak i denne i forkant av fjorårets valgkamp.»

 

Været

Levert av
yr.no

Sponset av