annonse

Mener budsjettet er lovlig

Bystyret
Bystyret:

Rådmannen anbefaler bystyret å stå fast på sitt vedtak om budsjett og økonomiplan.

Thor Børresen

Venstre-representantene Petter N. Toldnæs og Agnete Rislaa og Senterpartiets Oddbjørn Kylland krevde i forbindelse med

lovlighetskontroll av vedtaket.

Administrasjonen konstaterer at kravet om lovlighetskontroll er korrekt fremsatt, men man lar det skinne gjennom at man neppe tror det er noe å komme etter og man antyder da også muligheten for at representantene kan trekke sitt krav.

Før saken sendes over til fylkesmannen for endelig behandling skal saken først behandles i bystyret.

-Bystyret må i denne saken om lovlighetskontroll velge å stadfeste sitt vedtak i sak 157/16 om årsbudsjett og økonomiplan eller gjøre et nytt vedtak med endringer som bringer vedtaket i tråd med kommuneloven. Kravet om lovlighetskontroll skal stadfestes ved at de tre bystyrerepresentantene som fremsatte kravet ønsker å opprettholde dette. Bystyrets vedtak oversendes da fylkesmannen for lovlighetskontroll. De tre bystyrerepresentantene som fremsatte kravet kan også velge å trekke kravet dersom begrunnelsen for kravet er bortfalt med bystyrets nye vedtak, skriver økonomisjef John Ånon Jonassen i sin saksutredning.  Han viser til at fylkesmannen ikke har myndighet til å treffe ny avgjørelse eller omgjøre bystyrets vedtak. I den grad fylkesmannen kommer til at avgjørelsen er ugyldig kan fylkesmannen oppheve avgjørelsen.

Administrasjonen er av den oppfatning at det prosessmessige rundt behandlingen av årbudsjett og økonomiplan er i henhold til kommunelovens bestemmelser, og konkluderer også med at de lovmessige kravene til budsjettets innhold er oppfylt og viser til at det vil bli fremlagt en sak i formannskapet hvor man skal finpusse på vedtaket.

-Rådmannen mener at bystyrets vedtak om årsbudsjett 2017 var i balanse ved at det var angitt hvilke rammeområder det skal kuttes i for å anvise dekning for bortfallet av inntektene fra eiendomsskatten. I møtet ble det fra administrasjonens side påpekt at forslaget til vedtak også måtte omfatte dekning av inntektsbortfallet fra eiendomsskatten i resterende del av økonomiplanperioden årene 2018, 2019 og 2020. Inndekning ved kutt i rammeområdene ble tatt inn i bystyrets vedtak. Bystyret vedtok at rådmannen skulle komme tilbake til formannskapet med endringer i statsbudsjettet og konsekvenser av kuttforslagene. Dette er gjort i sak om virkning av endringer i statsbudsjettet og konsekvenser av kutt. Avhengig av vedtak i sak om virkning av endringer i statsbudsjettet og konsekvenser av kutt mener rådmannen at bystyrets vedtak oppfyller kommunelovens § 44 pkt. 4, heter det i saksutredningen.