annonse

Vil gjøre Saint Gobain grønnere

Årets leder:
Årets leder: Hilde B. Nordvik

Miljødirektoratet skal vurdere å innføre en luktgrense for Saint Gobain. Saint Gobains ferske administrerende direktør, Hilde Brunvand Nordvik, vil ønske et slikt krav velkommen, for hun er opptatt av å gjøre noe med bedriftens utslipp. NAVN: Hilde Brunvand Nordvik ALDER: 49 SIVIL STATUS: Gift YRKE: Administrerende direktør for Saint Gobain.

  • Carl Christian Engstad Carl.christian@lp.no

I april ble det annonsert at du skulle erstatte Lars Petter Maltby som administrerende direktør på Saint Gobain. Hvorfor takket du ja til jobben, og hvordan har det vært så langt?

Dette var en utfordring jeg ikke kunne si nei til. Muligheten til å ta bedriften videre og den tilliten som ble vist meg, er noe jeg setter veldig stor pris på. Jeg har vært alene som leder siden august og stortrives så langt, selv om jeg må håndtere en rekke ting jeg ikke har jobbet så mye med før. I motsetning til de tre årene da jeg var produksjonssjef, må jeg nå tenke på hele bedriften og ha et mye større overordnet ansvar. Det er inspirerende å finne ut hvilken kompetanse vi trenger for å oppnå våre mål og sørge for at alle drar i samme retning. Heldigvis er denne bedriften full av høyt kompetente folk i alle avdelinger.

Hvordan havnet du på Saint Gobain?

I 2008 begynte jeg å jobbe i Lillesand, da som leder for Sibelco. Dessverre ble det sånn at jeg i 2010 måtte være med på å stanse produksjonen på Glamsland. Deretter kom tilbudet om å bli med i konsernledelsen. Jeg fikk ansvaret for helse, miljø og sikkerhet og forskning og utvikling for 20 verk i Norden. Jobben involverte mye reising og jeg lærte utrolig mye om organisasjon, ledelse og hva som skal til for å lykkes i forskjellige kulturer. Etter en omorganisering måtte jeg velge om jeg skulle fortsette å reise rundt om i Europa eller finne en jobb som i større grad passet min lederstil. Jeg ønsket ikke å reise rundt og bli foret på resultater, men være på ett sted og oppnå resultater sammen med andre. Jeg fikk nyss om at Lars Petter Maltby jobbet som både produksjonssjef og administrerende direktør samtidig. Jeg kontaktet han, fikk til en samtale og fortalte hvorfor jeg burde få jobben som produksjonssjef. Det fungerte.

Han ble imponert over initiativet ditt?

Det kan godt være. Jeg hadde også en relativt god CV. En må tørre å ha tro på seg selv, og muligheten til å selge seg litt for å oppnå noe.

Hvordan er du som leder?

Jeg er en leder som ser folk og vet hvem som er gode på hva. Jeg evner å sette sammen gode team og motivere folk til å yte det lille ekstra. For meg er det også viktig å være en synlig leder. Klart jeg kan sitte på kontoret og lese skiftrapporter hele dagen, men da lærer jeg ikke hvordan de ansatte virkelig har det og hvor skoen trykker. Det er der ute verdikjeden er. Jeg er en fan av å snu organisasjonskartet. Hadde det ikke vært for dem som jobber ute i anleggene og deres kompetanse, ville ikke noe blitt produsert. Min jobb er å støtte opp om den jobben de gjør og guide oss i den riktige retningen.

I sommer ble Saint Gobain innvilget en høyere utslippsgrense for PAH (polyaromatiske hydrokarboner) til luft av Miljødirektoratet. Hvorfor er det nødvendig?

Endrede rapporteringskrav fra Miljødirektoratet fører til at flere PAH-forbindelser, spesielt flyktige, skal beregnes i utslippet, sammenlignet med den tidligere norske standarden. På grunn av dette, og nye måle- og analysemetoder, ble vi nødt til å søke om en utvidet utslippsgrense for PAH til luft. Endringen medfører ingen faktisk økning av utslippene. Det er den samme tonnasjen og samme ovnsprosess som tidligere.

Miljødirektoratet vil vurdere om det er behov for tiltak for å redusere forurensningen fra bedriften. De skriver at Saint Gobain bør ta hensyn til dette ved videre planlegging av driften og gjennomføring av tiltak. Vil dere gjør det?

Vi har et stort samfunnsansvar og et stort ønske om å redusere våre utslipp til luft, vann og jord. Vi planlegger flere tiltak og har mange mål. En av våre visjoner er å bygge lukkede ovner, for å forbedre rensingen av prosessgassene. Vi ønsker å ha en pilotovn på plass i 2018, men det forutsetter at vi mottar støtte fra Enova. I 2017 håper vi å være ferdige med det nye renseanlegget for vann, som brukes til spyling av pipene på ovnshuset. Målet er å resirkulere vannet vi bruker, men vi må være sikre på at vi klarer å fjerne alle partiklene fra vannet. I dag har vi et pilotanlegg, som samler opp og renser vannet. Partiklene, metallioner og PAH-forbindelser, filtreres og faststoffet sendes til godkjent mottak.

Dere har mottatt krav fra Miljødirektoratet om å overvåke og måle bedriftens utslipp til Moelva og Lillesandsfjorden. Hva tenker du om det?

Vi ønsker ikke å ødelegge Moelva eller forurense nærmiljøet. Vi ønsker alle at våre barn skal kunne leke der og plukke blåskjell, som de vet er rene. Det er en selvfølge at bedriften må ha kontroll på sine utslipp, og dette arbeider vi med daglig.

Hvordan kan man være sikre på at målingene er reelle og sannferdige, når målingene skal gjennomføres av bedriften som står for utslippene?

Den norske internkontrollforskriften sier at en skal ha kontroll på egne ting, følge opp internt og selv gjennomføre målinger. Samtidig skal det også være tredjepartsanalyser. Eksterne uavhengige firmaer tar seg av målinger og analyserer, slik at det ikke vil være noen tvil om at alt blir gjort riktig. Alt til luft, vann og grunn utføres også av en uavhengig tredjepart.

Under revisjonen av Saint Gobains utslippstillatelse i 2017, vil Miljødirektoratet vurdere å fastsette en luktgrense for bedriften. Hvordan vil du stille deg til et slikt krav?

Jeg vil ønske det velkommen, for det handler igjen om vårt samfunnsansvar. Når folk i Lillesand ikke liker og blir plaget av lukta, så må vi forsøke å gjøre noe med den. Jeg skjønner godt at mange oppfatter lukta fra fabrikken som sjenerende. Jeg merker den selv når jeg kjører til jobb fra Kristiansand. Men det er vanskelig, for svovelforbindelser er kompleks kjemi, og per i dag finnes det ingen gode tekniske løsninger. Vi benytter oss av Lillesand kommunes klageportal og ser på hvordan vinden har vært når folk er blitt plaget. Vi ser for tiden på om det er mulig å tilpasse hvordan vi kjører ovnene til vindretningen, for å redusere luktplagene.

I forbindelse med deres søknad om økt utslippsgrense, mottok Miljødirektoratet mange kommentarer og klager fra lillesandere angående plagsom lukt fra bedriften og mye støv i omgivelsene. I Lillesands-Posten for en uke siden skrev Lars Moen følgende i et leserinnlegg: «Folk flest har for lengst fått nok av sur lukt, sort nedfall og uvisshet hva helse angår. Hvor mange helseproblemer i befolkningen kan knyttes direkte til Saint Gobains giftutslipp?» Hva tenker du om at enkelte lillesandere har et slikt inntrykk av bedriften?

Jeg spør meg selv hvordan jeg best kan kommunisere med Lillesands befolkning og presentere faktaene, som avkrefter at vi er en giftfabrikk. Jeg hadde aldri jobbet her, eller jobbet så iherdig som jeg gjør, om det var helsefarlig. Det betyr så mye for meg hvordan de ansatte tar støv-, støy- og utslippsproblematikken på alvor. Industrien generelt sliter med et rykte om at alt som slippes ut er ren gift, men vi jobber iherdig med både inne- og utemiljøet og ønsker å bli grønnere. Jeg skal jobbe for å bringe ut fakta til lokalbefolkningen om at det er trygt og godt å jobbe for og være i nærheten av Saint Gobain.