Ringveien Høvåg: Sisel Ekeblad Andersen i Ringveien i Høvåg har søkt Lillesand kommune om å kjøpe noe av kommunens areal bak huset sitt. Foto: Christian Nørstebø

Får ikke kjøpe areal til garasje

Sissel Ekeblad Andersen får ikke kjøpe kommunalt areal til oppføring av garasje i Ringveien.

Det fremgår av et administrativt vedtak.

Søker gjør greie for ønsket bruk av det omsøkte arealet til garasje. Administrasjonen viser til at ønsket bruk er i strid med reguleringsplan samt eventuell tilkomst vei/adkomst til garasje vil også være i strid med gjeldende plan.

– Ønsket bruk av tilleggsareal må eventuelt avklares i forhold til plan og bygningsloven. Det skal i tillegg bemerkes at ved et eventuelt salg kan dette danne presedens for lignende saker i området. Ønsket eiendom som søker om tilleggsareal er en del av en rekke med innregulerte boligeiendommer til samme eiendom og formål, heter det i avgjørelsen, hvor det bemerkes at dette er et administrativt avslag som kan ankes inn for politisk behandling.

Det påpekes at ved en eventuell politisk behandling og eventuell aksept for kjøp av areal vil kjøper måtte holde kostnader samt stå for søknadsprosessen for deling av eiendom, dette kan innbefatte:

• Pris på arealet

• Søknad etter plan og bygningsloven

• Gebyr for søknad etter plan og bygningsloven.

• Oppmålingsgebyr

• Div. tinglysningsgebyr.