GULLKNAPP: Høringsrunden for Arendal Lufthavn Gullknapp AS er over. 54 høringsinnspill er kommet inn. Fylkesmannen i Agder er blant de som har levert høringsinnspill. Foto: Frank Johannessen

Gullknapp: Fylkesmannen mener støyen må undersøkes

(Agderposten) Fylkesmannen i Agder mener at kartlegging av innendørsnivå for støy er nødvendig, og at dette bør være krav i konsesjonen for Arendal Lufthavn Gullknapp AS.

– Konsekvensanalysen fra 2011 er basert på 8.000 flybevegelser som er betydelig mindre enn Gullknapp ønsker. Hvorvidt denne økningen vil utløse en ny/oppdatert konsekvensutredning er ikke vurdert, skriver Veronica Skjævestad, faggruppeleder forurensning, i Fylkesmannen i Agders høringsinnspill til konsesjonssøknaden fra Arendal Lufthavn Gullknapp AS.

Konsesjonssøknad og høringsinnspill

Arendal Lufthavn Gullknapp AS søkt om utvidet konsesjon og ønsker blant annet å øke antall flybevegelser fra 8.000 per år til 35.000. I tillegg er det søkt om utvidet åpningstid med bemannet tårn

Konsesjonssøknaden fra Gullknapp har ligget ute til høring med høringsfrist 15. mai. Det er kommet inn 54 høringsinnspill. Agderposten har fått innsyn i nesten alle. Én søknad er unntatt offentlighet.

Mesteparten av høringsinnspillene kommer fra naboer og vel som er berørt av konsesjonssøknaden. Naboer og vel påpeker i all hovedsak støyproblematikk, særlig når det gjelder helger og helligdager, men også friluftsinteresser, forurensning og dyreliv.

Støykartlegging

Fylkesmannen i Agder påpeker blant annet det vil kunne være behov for å endre detaljreguleringen.

– Vi viser til § 12.1 i rekkefølgebestemmelsene som omhandler krav om støymålinger ved 2.000, 4.000, 6.000 og 8.000 årlige flyginger. Med den økning i årlige flyginger som det nå søkes om, må det vurderes om det er behov for endring av nevnte bestemmelse, skriver Skjævestad.

HØRINGSINNSPILL: Veronica Skjævestad, faggruppeleder forurensning, Fylkesmannen i Agder, har på vegne av Fylkesmannen skrevet høringsinnspill til konsesjonssøknaden fra Arendal Lufthavn Gullknapp AS.

Fylkesmannen påpeker at Støy Sintef utarbeidet oppdaterte støyanalyser i 2019 basert på 35.000 flybevegelser.

Sintef anbefaler dialog med eierne og at lufthavnen vurderer en kartlegging med tanke på innendørsnivå.

– Støykartlegging viser at sju bygg definert som boliger i eiendomsregisteret blir liggende i gul støysone, men ingen i rød. Av de sju eier flyplassen fem, slik at det er kun to som eies av tredjepart. Sintef anbefaler dialog med eierne og at lufthavnen vurderer en kartlegging med tanke på innendørsnivå, skriver Skjævestad.

Les også
Agder-politikerne: – Gullknapp må bli senter for elfly og droner

Betydelig støyulempe

Konsesjonssøker har opplyst at introduksjon av elektriske fly kan medføre redusert støynivå slik at kartleggingsplikten bortfaller.

Det betyr at støyulempene som følge av økt flyaktivitet kan være betydelige i den første perioden.

– Men det er ventet at flyskolen vil ha full drift med dagens flypark i flere år før elektriske fly overtar. Det betyr at støyulempene som følge av økt flyaktivitet kan være betydelige i den første perioden, skriver Skjævestad.

Fylkesmannen mener videre at Luftfartstilsynet bør være restriktiv når det gjelder utvidet tidsrom for flyginger i helgene og begrunner dette blant annet med at dette vil medføre en betydelig ulempe for naboer.

Mangelfull utredning på dette området er uheldig.
Les også
Gullknapp vil firedoble antall flybevegelser

Negativt for friluftsliv

Det påpekes videre at utvidet tidsrom for flyginger vil medføre betydelig ulempe for friluftslivet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Mangelfull utredning på dette området er uheldig, og gjør det vanskelig å vurdere konkret hvilke innvirkninger økt lufttrafikk vil ha for friluftsliv og dyreliv i nærområdet. Vi mener i at det bør vurderes hvordan friluftslivet og dyrelivet vil bli påvirket av at tidsrommet for støy utvides betraktelig, skriver Skjævestad.

Videre:

– De økte støyutslippene vil virke negativt inn på opplevelsesverdien for mange brukere. Det legges opp til at det skal være flytrafikk i helgene som sannsynligvis kan medføre store ulemper med tanke på at friluftslivsområdene i stor grad blir benyttet i helgene.

Les også
Du får trolig ikke fly fra Gullknapp før 2024

Anbefaler begrensning

Fylkesmannen anbefaler begrensninger av tidsrom for aktivitetene for å minske skadevirkningene ettersom andre avbøtende tiltak er problematisk dersom det gis konsesjon som omsøkt.

Fylkesmannen forutsetter videre at Arendal lufthavn Gullknapp vil sende søknad om endring av gjeldende tillatelse dersom endringene i driftsforhold, medfører økte utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar med tillatelsens rammer og vilkår.

Konflikt

Også Forum for natur og friluftsliv Agder har levert høringsinnspill og påpeker at tiltaket vil kunne komme i konflikt med allmenne hensyn.

– Fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder skal ha full verdi, og støyforurensing og visuelle forstyrrelser fører til at frilufts- og rekreasjonsområder kan få redusert kvalitet, skriver Jorunn Haugen fylkeskoordinator i Forum for natur og friluftsliv Agder.

Organisasjonen påpeker at «det er relevant å vurdere konsekvensene av økt støypåvirkning på alternative inn- og utflygingskorridorer med hensyn til allmenne interesser som friluftsliv, samt inkludere utredning av hvordan økningen av støy vil kunne påvirke både dyrelivet i området.»