To leserinnlegg i avisen ble felt av Pressens Faglige Utvalg, fordi det kom frem sterke beskyldninger av faktisk karakter uten at den anklagede fikk mulighet for samtidig imøtegåelse. Avisen brøt også kravet om kildekritikk og opplysningskontroll.

Lillesands-Posten publiserte i august 2023 to leserinnlegg med titlene: «En kirkegård i forfall?» og «En kirkeledelse ute av kurs og uten moralsk og etisk kompass».

Klager:

Lillesand kirkelige fellesråd, ved kirkeverge Hans Egil Hansen, anførte at innleggene ble publisert uten at han som daglig leder eller rådets valgte leder fikk komme til orde. I artiklene ble det hevdet at personer ble utsatt for «ubehagelig trakassering» og mobbing. Klager reagerte på at påstandene ble publisert uten at det ble gjort faktasjekk eller innhentet samtidig imøtegåelse. I den andre artikkelen ble det ifølge klager publisert feilaktige påstander om at arbeideren er fratatt ansvar for den omtalte kirkegården.

Mediet:

Lillesands-Posten mente det var et paradoks at klager ønsket samtidig imøtegåelse, men samtidig var tydelig på at han ikke ville uttale seg i ettertid. Redaksjonen mente innleggene var innenfor det som er akseptabelt i en løpende meningsutveksling. Lillesands-Posten anførte at vedlikehold av kirkegårdene og flere sider ved arbeidsmiljøet i kirken har vært et gjentakende tema i spaltene.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Utvalget understreker Lillesands-Postens rett til å dekke både vedlikehold av kirkegårder og arbeidsmiljø-utfordringer i kirken.

Etterprøvbare anklager

Når det fremsettes beskyldninger av faktisk art, skal den anklagede gis anledning til samtidig imøtegåelse., jf. VVP 4.14. Anklagene om trakassering og mobbing av navngitte personer var av en slik art at avisen skulle ha tatt kontakt med klager for gi mulighet til å imøtegå beskyldningene samtidig. Selv om det skal være stor takhøyde for ytringer på meningsplass, gjelder imøtegåelsesretten også for innsendte innlegg.

Den samtidige imøtegåelsen er ikke bare en rettighet for den angrepne part. Den skal også bidra til å opplyse saken på best mulig måte. VVP 4.14 er derfor nært beslektet med kravet til kildekritikk og opplysningskontroll i VVP 3.2. Når den angrepne part ikke blir kontaktet, er det vanskeligere for redaksjonen å oppfylle kravet til faktasjekk og kontroll av opplysningene som publiseres.

Gjelder selv om parten ikke vil uttale seg

Utvalget minner om at det er mediets plikt å sørge for samtidig imøtegåelse og opplysningskontroll. Den angrepne part må få mulighet til å svare for seg, selv om kilden ikke benytter seg av sin rett. Det vesentlige er at parten får en reell mulighet til å opplyse saken og svare på de konkrete anklagene. Dette må dessuten skje hver enkelt gang sterke anklager av faktisk karakter publiseres.

Lillesands-Posten har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14.

Oslo, 29.11.2023.

Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes og Jonas Stein