Fylkesmannen griper inn - krever at byggene blir høyere og ligger tettere

foto