Vedtok reguleringsplanen, men vil flytte gang- og sykkelveien

foto