– Det er en ekstremt viktig verdidebatt, også politisk, sa Aina Adriansen Munthe (Ap), da politikerne så vidt var innom forespørselen i forrige bystyremøte.

Statkraft er er største eier i Å Energi (39,5 prosent). I brev datert 21. november tilbyr de eierkommunene en byttehandel. Statkraft ønsker å eie flere B-aksjer, og tilbyr kommunene A-aksjer i bytte.

Byttetilbudet er 10 B-aksjer mot 11 A-aksjer.

Lillesand eier 1,6 prosent (61.351) av aksjene i Å energi. En tredjedel av disse (20.450) er B-aksjer.

På oppdrag fra eierkommunene har rådgiverne Erik Schwabe (Alpha Corporate) og Roy Mersland (økonomiprofessor, UiA) skrevet et notat med analyser og anbefalinger i forbindelse med tilbudet.

Rådgiverne er tydelige i sin konklusjon. De anbefaler eierkommunene å takke nei.

Mindre salgbare

Så, hva er forskjellen på A- og B-aksjer?

Vannfallrettighetsloven krever minst to tredjedels offentlig eierskap for selskaper som eier vannkraftverk med en viss produksjonskapasitet.

– Å Energi har derfor to aksjeklasser: A-aksjene utgjør 2/3 av alle aksjene i selskapet og kan kun eies av norske offentlige aktører, mens B-aksjene utgjør 1/3 av alle aksjene i selskapet og kan eies av hvem som helst, står det i notatet.

Det betyr at A-aksjene er mye vanskeligere å selge. De er bortimot uomsettelige.

– Vår vurdering er at svært få norske offentlige aktører, særlig ikke norske kommuner, har finansielle muskler eller mandat til å kjøpe aksjer i et selskap som Å Energi, begrunner de senere.

Roy Mersland (økonomiprofessor, UiA), er blant dem som gir råd til eierkommunene i Å Energi. Foto: Sindre Haugen Mehl

– Denne forskjellen gjør at B-aksjene bør ha en høyere verdi enn A-aksjene, skriver rådgiverne.

Litt mer utbytte

Kommuner som velger å benytte seg av tilbudet kan bytte alle eller kun noen av sine B-aksjer med A-aksjer fra Statkraft.

Hvis Lillesand takker ja til tilbudet, vil eierandelen øke noe, siden bytteforholdet er 10 mot 11 aksjer. Det betyr igjen at ubyttebetalingen vil øke tilsvarende.

I notatet vises det et regneeksempel der Lillesand bytter bort 90 prosent av B-aksjene:

– For eksempel når Lillesand øker fra 1,628% til 1,677% så øker eierandelen med 0,049 prosentpoeng, noe som utgjør en prosentvis økning på 3 %.

Tar man utgangpunkt i et årlig utbytte på 1,2 milliarder, vil det årlige utbyttet til Lillesand øke med 586.000 kroner. I år fikk Lillesand kommune utbetalt 34.336.315 kroner i utbytte.

– Det kommunene først og fremst må vurdere er om fordelene med å motta et noe økt utbytte hvert år oppveier ulempene ved å bytte bort sine salgbare B-aksjer i selskapet med vanskelig salgbare A-aksjer.

– For lavt

Ulempen er altså at A-aksjene er vanskeligere å omsette:

– Kommuner som velger å bytte alle eller noen av sine B-aksjer mot A-aksjer vil altså i større grad ha bundet sine verdier i Å Energi «for evigheten» i og med at A-aksjene er vanskelige å selge.

– Vår vurdering er at svært få norske offentlige aktører, særlig ikke norske kommuner, har finansielle muskler eller mandat til å kjøpe aksjer i et selskap som Å Energi.

Rådgiverne synes også tilbudet fra Statkraft ikke er bra nok:

– I lys av disse begrensningene for salg av A-aksjer i selskapet oppleves byttetilbudet på 10 B-aksjer mot 11 A-aksjer å være overraskende lavt.

De viser blant annet til andre faglige studier.

– Tilbudet på 11 A-aksjer for 10 B-aksjer i den aller laveste enden sammenlignet med andre empirisk funn.

Rådgiverne mener at B-aksjene bør prises 20% til 50% høyere enn A-aksjene.

Fordeler og ulemper

Men å «låse» større deler av aksjeposten i A-akjser, har også sine fordeler for kommunene. For man «sikrer arvesølvet»:

– For eksempel for å unngå at fremtidige kommunestyrer foretar et uheldig aksjesalg, skriver rådgiverne.

På den andre siden:

– Samtidig anbefaler vi kommunene å gjøre en vurdering av hvorvidt det i fremtiden vil kunne bli aktuelt å selge noen B-aksjer i Å Energi for så å bruke pengene til å kjøpe andre aksjer og obligasjoner. På den måten vil kommunen få en mer «differensiert» investeringsportefølje, og ikke ha «alle eggene i en kurv».

– Det er også verdt å nevne at et aksjebytte hvor kommunene er villige til «å låse seg inne» med mer eller mindre lite salgbare A-aksjer også er et politisk signal. I en tid med økende skatter i bransjen ville det etter vår mening være et uheldig signal å sende til sentrale myndigheter, står det i notatet.

Kan komme bedre tilbud

Statkraft har sagt at de per i dag ikke har noen planer om å selge B-aksjer.

– Likevel ønsker de prinsipielt at deres investeringer skal være mest mulig likvide, slik at de i fremtiden enklere kan selge sin aksjepost med B-aksjer i Å Energi.

– Det er en ekstremt viktig verdidebatt, også politisk, sa Aina Adriansen Munthe (Ap), da politikerne så vidt var innom forespørselen i forrige bystyremøte (13. desember). Foto: Christian Nørstebø

Senere skriver rådgiverne:

– Dersom Statkraft i fremtiden får et større ønske om å selge sine B-aksjer i selskapet er sannsynligheten stor for at de vil komme med et bedre tilbud enn dagens. Det må likevel påpekes at Statkraft ikke er pliktig til å komme med nye byttetilbud.

Tydelig konklusjon

Veien frem mot eventuelle bytter her flere «hindre»:

– Tilbudet fra Statkraft går til den enkelte kommune. Det er derfor den enkelte kommune som må ta stilling til tilbudet. Avtaleverket er likevel slik at minst 50% av Agderkommunene som har underskrevet Aksjonæravtalen (basert på aksjeinnehav) må godta at et aksjebytte kan finne sted.

Statkraft har satt 30. juni som svarfrist på sitt tilbud.

I følge ordfører Einar Holmer-Hoven skal forespørselen behandles i bystyret 6. mars neste år.

De to rådgiverne Schwabe og Mersland er tydelige i sin konklusjon.

– Vår vurdering er at kommunene frasier seg mange muligheter dersom de bytter bort sine B-aksjer mot A-aksjer. Skulle et aksjebytte på det nåværende tidspunkt vært aktuelt burde tilbudet fra Statkraft vært betydelig bedre. Vi anbefaler derfor at Agderkommunene ikke godkjenner at aksjebytte kan finne sted, og at kommunene uansett takker nei til byttetilbudet fra Statkraft.

Dagens eiersammensetning i Å Energi:

EiereAntall A- akjserAntall B- aksjerTotalt antall aksjerTotal eierprosentAndel B- aksjer
Drammen kommune336 202168 101504 30313,382 %33,333 %
Vardar AS324 496162 248486 74412,916 %33,333 %
Kristiansand kommune160 69065 654226 3446,006 %29,006 %
Arendal kommune115 01757 507172 5244,578 %33,333 %
Lindesnes kommune118 31332 536150 8494,003 %21,569 %
Grimstad kommune53 32726 66379 9902,123 %33,333 %
Lyngdal kommune58 02915 95873 9871,963 %21,569 %
Flekkefjord kommune53 26914 65067 9191,802 %21,570 %
Kvinesdal kommune49 25413 54562 7991,666 %21,569 %
Lillesand kommune40 90120 45061 3511,628 %33,333 %
Vennesla kommune42 34311 64453 9871,433 %21,568 %
Froland kommune31 84715 92447 7711,268 %33,334 %
Evje og Hornnes kommune27 51113 75641 2671,095 %33,334 %
Hægebostad kommune28 7767 91336 6890,974 %21,568 %
Birkenes kommune22 67911 34034 0190,903 %33,334 %
Åmli kommune21 92110 96032 8810,873 %33,332 %
Risør kommune21 05210 52531 5770,838 %33,331 %
Valle kommune20 32710 16430 4910,809 %33,334 %
Bygland kommune19 9959 99829 9930,796 %33,334 %
Lier Everk Holding AS19 5849 79029 3740,779 %33,329 %
Iveland kommune19 1559 57828 7330,762 %33,334 %
Tvedestrand kommune19 0669 53328 5990,759 %33,333 %
Åseral kommune21 7765 98827 7640,737 %21,567 %
Kongsberg kommune17 2848 64125 9250,688 %33,331 %
Vegårshei kommune14 5537 27721 8300,579 %33,335 %
Bykle kommune13 2326 61619 8480,527 %33,333 %
Gjerstad kommune12 4236 21118 6340,494 %33,332 %
Gran kommune9 8354 91714 7520,391 %33,331 %
Lunner kommune2 4591 2293 6880,098 %33,324 %
Jevnaker kommune2 4591 2293 6880,098 %33,324 %
Totalt samordnede kommuner1 697 775750 5452 448 32064,968 %30,656 %
Sirdal kommune43 84512 05755 9021,483 %21,568 %
Farsund kommune27 5027 56335 0650,930 %21,569 %
Statkraft Industrial Holding AS743 197485 9901 229 18732,618 %39,538 %
Totalt2 512 3191 256 1553 768 474100,000 %33,333 %