Mer spredt boligbygging - avviste nye boligfelt

foto