Arne Gulbrandsen bekreftet som styremedlem i Avigo

foto