Graving i Lillesand Foto: Christian Nørstebø

Innfører lokalt forbud mot samling av mer enn 10 personer i Lillesand

Administrasjonen foreslår for bystyret at det innføres forbud mot samling av mer enn 10 personer i Lillesand. Inntil bystyret har behandlet saken gjelder et hastevedtak fra kommuneoverlegen med samme innehold.

Det vurderes som nødvendig å innføre streng praktisering av smittevernloven for å hindre at smitte sprer seg i befolkningen. Rådmannen anbefaler at det fattes vedtak om tiltak for å hindre spredning av smitte av Covid-19 ved å forby alle utendørs og innendørs samlinger av mer enn 10 personer ved arrangementer, både innendørs og utendørs. Bakgrunnen for at rådmannen anbefaler dette nå er at det er kommet en del henvendelser og registrert en del forsamlinger av større antall mennesker.

Vedtaket må behandles av bystyret. Formannskapet kan kun fatte vedtak om dette hvis bystyret har gitt formannskapet utvidet fullmakt. Bystyret har enda ikke gitt formannskapet utvidet fullmakt.

Ettersom det er usikkert når saken kan behandles politisk har kommuneoverlegen i dag fattet et hastevedtak om dette. Hastevedtaket gjelder fram til det erstattes av et politisk fattet vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 pkt a og § 4-1 femte ledd besluttes følgende: Lillesand bystyre nedlegger forbud mot samlinger av mer enn 10 personer ved arrangementer, både innendørs og utendørs.