FORSLAG: Statsråd Ingvil Kjerkol følger opp anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet. Foto: Esten Borgos Foto: Borgos Foto AS

Klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å endre forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer, slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom» i henhold til smittevernloven. Forslaget bygger på helsefaglige og smittevernfaglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Det går fram av en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet fredag.

Det er et pågående utbrudd av apekopper i Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nylig erklært apekopputbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse». Det er viktig med nødvendige tiltak slik at sykdommen ikke etablerer seg i Norge, selv om Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i samfunnet vårt.

En klassifisering vil ifølge pressemeldingen bidra til å sikre god smittesporing ved at leger har plikt til smittesporing, og at terskelen for å oppsøke lege senkes ved å gi gratis undersøkelse og behandling. Det vil også bidra til at pasienter som mistenker smitte får en plikt til å oppsøke lege, og at det er mulighet til å nedlegge arbeidsforbud og dermed sykemelde høyrisikokontakter for å hindre videre smitte til sårbare grupper.

– I tråd med vurderinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet haster det med å klassifisere apekopper som en allmennfarlig smittsom sykdom. En ordinær høringstid på tre måneder vil høyst sannsynlig få negativ betydning for utbruddshåndteringen. I lys av dette er det derfor nødvendig med en forkortet høringsfrist for å sikre at forskriftsendring kan vedtas og settes i kraft så raskt som mulig. Departementet har derfor satt høringsfristen til to uker, heter det i pressemelingen.