Møglestu Hovedgård

Stiftelsen Møglestu Hovedgård er opprettet av Else Rønnevig, Tove Manuel, Lisbeth Iversen, Jan C. G. Sundt, Alvhild Gulbrandson og Carl Frederik Thorsager.

Stiftelses- dokument

Stiftelsen Møglestu Hovedgård er på plass. Dette er dokumentet som følger saken til politikerne:

«Undertegnede oppretter gjennom dette dokument Stiftelsen Møglestu Hovedgård.

Stiftelsen har til formål å eie, restaurere, vedlikeholde, drive og utvikle eiendommen g.nr 32, b.nr 1 «Møglestu» i Lillesand kommune, med kulturlandskap og påstående bygninger. Det skal legges vekt på formidling og holdningsskapende arbeid. Stiftelsen kan også påta seg andre samfunnsnyttige oppgaver.

Stiftelsens grunnkapital er 100.000 kroner som med dette overdras med endelig virkning til stiftelsen.

Det første styret består av følgende medlemmer:

* Else Sprossa Rønnevig, som velges for tre år.

* Lisbeth Iversen, som velges for tre år

* Carl Frederik Thorsager, som velges for tre år.

* Alvhild Gulbrandson, som velges for to år

* Tove Manuel, som velges for to år. Følgende vedtekter er med dette fastsatt for stiftelsen:

Formål

Stiftelsen har til formål å eie, restaurere, vedlikeholde, drive og utvikle eiendommen g.nr 32, b.nr 1 i Lillesand kommune, med kulturlandskap og påstående bygninger. Det skal legges vekt på formidling og holdningsskapende arbeid. Stiftelsen kan også påta seg andre samfunnsnyttige oppgaver.

Verdigrunnlag

Stiftelsen er tuftet på følgende verdier:

* Inkludering uansett kjønn, religion, rase eller meninger.

* Respekt for det naturlige miljø ved å vektlegge økologi og bærekraft.

* Ydmykhet og respekt for vår kulturarv; bygninger, kulturlandskap, mat m.m.

* Vektlegging av nøysomhet så vel som generøsitet.

Forretningsadresse

Stiftelsens forretningsadresse er Møglestu, 4790 LILLESAND

Styre

Stiftelsens styre skal bestå av fem medlemmer, fortrinnsvis med bakgrunn i bygningsvern, kulturlandskap, håndverk, juss og økonomi. Styret velges av stiftelsens representantskap for tre år. Det første året velges to medlemmer for to år og tre medlemmer for tre år. Styret velger selv sin leder. Styret er beslutningsdyktig 2 med minst fire medlemmer til stede. Beslutninger tas ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret kan meddele prokura.

Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 100.000 kroner.

Andre organer

Stiftelsen skal ha et representantskap bestående av en representant fra hver av partene:

* Lillesand kommune

* Fortidsminneforeningen

* Aust-Agder fylkeskommune

* Vestre Moland og Lillesand historielag

* Lillesand håndverkerforening

* Lillesand Hagelag

* Venneforeningen Møglestu Hovedgård (under stiftelse)

Det er anledning til å utnevne personlige vararepresentanter. Representantskapets medlemmer velges for fire år ad gangen.

Representantskapet samles i mai måned for gjennomgang av styrets årsberetning og regnskap. Dette tas til orientering.

For øvrig består representantskapets oppgaver i:

* Velge styrets medlemmer.

* Vetorett på beslutning om endringer av stiftelsens vedtekter.

* Vetorett på beslutning om avvikling av stiftelsen.

* Ved avvikling skal representantskapet se til at stiftelsens formål på best mulig måte ivaretas, primært ved avhendelse av eiendommen til Lillesand By- og Sjøfartsmuseum.

Avvikling

Avvikling av stiftelsen krever ¾ flertall på to på hverandre følgende styremøter

Else Rønnevig

Tove Manuel

Lisbeth Iversen

Jan C G Sundt

Alvhild Gulbrandson

Carl Frederik Thorsager»