kart: N/A Foto: kart

Ny reguleringsplan for utvidelse av næringspark

Sweco Norge AS er engasjert av Birkenes kommune til arbeidet med ny detaljreguleringsplan for Tveide næringspark

Formålet med planen er ifølge oppstartsmeldingen å utarbeide en ny reguleringsplan for Tveide næringspark og dermed legge til rette for videre utvikling av området.

Detaljreguleringen skal være i tråd med kommuneplanen. Området er på ca. 260 dekar og ligger på Mofia langs Fv. 402, ca. 3,5 km sør for Birkeland sentrum.

Den nye planen vil beholde formål fra gjeldende reguleringsplan for området, og vil dermed inneholde følgende formål: Forretning/kontor/industri, kjørevei, gang-/sykkelvei, annen veigrunn, vann- og avløpsanlegg og grønnstruktur.

Høringsfristen er satt til 21. august.