illustrasjon

Risikerer fengsel og bøter: Dette er koronastraffene

(Varden) Søndag ettermiddag kunngjorde myndighetene strafferammen for brudd på karanteneplikt, isolasjon og hytteforbud.

Den nye lovendringen/forskriften innebærer at personer som bryter bestemmelser i den nye forskriften om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer, risikerer bøter eller fengsel i opptil seks måneder.

Det understrekes at overtredelsene må være forsettelige eller grovt uaktsomme.

Les også
Ekstraordinært statsråd: Tydelige regler for karantene og isolasjon

Slik er den nye forskriften

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, jf. smittevernloven § 1-2 første ledd.

§ 2.Karanteneplikt

Personer som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter kontakten. Med nær kontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Dette gjelder ikke helsepersonell som har benyttet forsvarlig beskyttelsesutstyr.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet, såfremt nær kontakt med andre enn de personer som vedkommende bor sammen med, unngås. Personer i karantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:

a)gå på jobb eller skole

b)lengre reiser innenlands eller reiser utenlands

c)ta offentlig transport

Artikkelen fortsetter under annonsen.

d)oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg

e)oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med.

§ 3.Unntak fra karanteneplikt

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse er unntatt fra karanteneplikten etter § 2 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.Personer som er omfattet av unntaket i første ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 første ledd andre punktum.

§ 4.Isolering

Personer som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, skal oppholde seg i isolering.

Personer i karantene, jf. § 2, som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer, og ikke ha nær kontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd plikter å oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer, til 7 dager etter symptomfrihet.

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

§ 6.Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 7.Svalbard og Jan Mayen

Forskriften gjelder også for Svalbard og Jan Mayen.

Sysselmannen på Svalbard kan treffe vedtak om bruk av unntaket i § 3 på Svalbard under hensyn til de stedlige forholdene.

§ 8.Endringer i forskriften

Departementet kan i forskrift gjøre endringer i forskriften.

§ 9.Ikrafttredelse. Forlengelse

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 5 som trer i kraft når departementet bestemmer. Forskriften gjelder frem til 1. april 2020.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Departementet gis myndighet til å forlenge forskriften.

Les også
Stenger dørene
Les også
NHO Agder: Ni av ti melder om redusert aktivitet - åtte av ti regner med permitteringer
Les også
Utsatt frist for EU-kontroller
Les også
Oppfordrer ungdom til samvær via sosiale medier
Les også
Kingdom of Denmark stengt, Beddingen med permitteringsvarsel: – Det er nødt til å bli konkurser
Les også
Drastiske tiltak hos de store bedriftene
Les også
Imponert over hvordan folk håndterer korona-krisen
Les også
– Vi må gjøre alt som står i vår makt for å hindre spredning
Les også
Nå står og faller verden på oss