Varoddbroa Foto: Statens Vegvesen/Anleggsdata AS

Varoddbroa blir forsinket

Prosjektets entreprenør PNC har informert Statens vegvesen om at de ikke vil klare å ferdigstille byggingen av den nye Varoddbroa på senhøsten i år som tidligere avtalt.

Det fremgår av en pressemelding fra Statens vegvesen tirsdag.

Hovedårsak til utsatt ferdigstillelse er ifølge pressemeldingen korona-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av en av stålbroene i prosjektet. Uforutsette utfordringer i forbindelse med rivingen av den gamle hengebroa har også vært medvirkende til forsinkelsen.

Det forventes en ferdigstillelse av prosjektet i månedsskiftet mars/april 2021.

Korona

Pandemien førte våren 2020 til flere ukers stans i tidskritiske anleggsarbeider og PNC opplyser om følgekonsekvenser som ikke har vært mulig å hente inn videre i gjennomføringen. En direkte følgekonsekvens har vært forsinket omlegging av E18 til ny bro i juni måned og påfølgende forsinket oppstart med riving av den gamle hengebrua.

Entreprenøren er også hardt rammet av karantenebestemmelsene for innreise til Norge siden de fleste betongarbeidere og funksjonærer er pendlere fra Polen. Dette landet er fortsatt rødt og med de innskjerpede karantenereglene som nettopp er innført må de ansatte nå i 10-dagers karantene når de ankommer Norge etter opphold hjemme.

Tekniske utfordringer

I østenden av den nye Varoddbroa ble det før sommeren i år montert opp ei ny stålbro som skal føre gående og syklende fra ny bro og ned til Sømsveien under E18.

Arbeidene har ifølge pressemeldingen stoppet helt opp i flere uker siden det er avdekket produksjonsfeil i bolter for innfestingen av stålbroa inn på den nye Varoddbroa.

– Videre arbeider på stålbroa vil ikke bli utført før alle forhold omkring saken er avklart, opplyser Jan Helge Egeland, prosjektleder i Statens vegvesen.

Både PNC og deres leverandør av stålboltene er involvert i saken sammen med fagekspertise i Statens vegvesen. Gjenstående arbeider på stålbro er malingsarbeider, rekkverksmontering, membran og asfaltarbeider før den kan tas i bruk til gang- og sykkelveitrafikk.

Riving av gammel hengebro

Rivearbeidene har ifølge Egeland stort sett gått greit, men enkelte arbeidsoperasjoner har tatt lengre tid enn forventet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det foreligger dessverre lite erfaring fra riving av tilsvarende broer, så rivemetoden er på mange måter nybrottsarbeid. Av mer tidkrevende arbeidsoperasjoner kan det spesielt nevnes fjerning av kjørebanen av betong og hovedkablene over fjorden. PNCs plan er nå at riverarbeidene vil være avsluttet i løpet av året. Deretter kan gjenstående breddeutvidelse av den nye Varoddbroa fullføres før ny sykkelekspressvei kan legges over på den nye broa, forklarer prosjektleder Egeland.

Vegvesenet mener den utsatte ferdigstillelsen av prosjektet vil ikke ha større konsekvenser for trafikken langs E18.

Før de nye kollektivfeltene kan tas i bruk vil det være nødvendig å få lagt over gang- og sykkeltrafikken på den nye broa. Frem til våren 2021 vil gang- og sykkeltrafikken gå som i dag på den gamle brua fra 1994.