Foto: Christian Nørstebø

Vedtok forsamlingsforbudet

Formannskapet i Lillesand slutter seg enstemmig til kommunelegens forslag om å forby samling av mer enn 10 personer i Lillesand.

– Grunnen til at det nå er kommet forslag om å begrense samlingen av mennesker, er at vi har fått inn mange meldinger om sammenkomster og fester som bryter med de nasjonale føringene. Dette tar vi på alvor, sa beredskapsleder Geir Jenssen da saken ble lagt frem for formannskapet onsdag.

Under den politiske behandlingen ble det diskutert om forbudet skulle strammes ytterligere inn og grensen settes ved fem personer. Administrasjonen svarte at det kunne være aktuelt med en slik innstramning senere.

– Vi følger opp de nasjonale rådene om at man ikke bør samles mer enn fem personer, men finner det naturlig at vi i første omgang setter et forbud med flere enn ti, sa Geir Jenssen og viste til at det lokale vedtaket likevel er strengere enn det nasjonale forbundet mot samling av mer enn 50 personer. Man skiller altså mellom anbefalinger og lovgivning.

– Dersom det viser seg at mange ikke velgere å følge de nasjonale helserådene kan det bli aktuelt å gå mer drastisk til verks, opplyste beredskapslederen, som kunne konstatere at et enstemmig formannskap sluttet opp om vedtaket som nå forbyr samling av mer enn 10 personer på en gang.

Det ble presisert at kommunelegen kan gjøre unntak, for eksempel i forbindelse med begravelser, hvor kirken har gode rutiner for desinfisering av bibler og salmebøker og hvor familie og sørgende kan sitte og likevel holde god avstand.